VARNING ERINRAN

Varning / Erinran till anställd

En arbetstagare är skyldig att följa vad som framgår av anställningsavtalet. Handlar en arbetstagare i strid med anställningsavtalet kan det betraktas som misskötsamt och arbetsgivaren bör då ge en muntlig tillrättavisning. Enligt kollektivavtalet för Handelsanställdas förbund finns mer detaljerad information vad som gäller kring en varning/erinran.

Generellt brukar det ofta räcka med att arbetsgivaren lämnar en skriftlig erinran, d.v.s. meddelande. Men behövs det fortsatt hanteras, kan en skriftlig erinran även följas av en disciplinär åtgärd, som även finns beskriven i lag eller kollektivavtalet. Om det fortfarande inte sker en förändring kan arbetstagaren, som en sista åtgärd, sägas upp. Se särskilt över vad som gäller enligt kollektivavtalet, som reglerar denna fråga.

Två olika typer av varningar

Generellt finns det två olika typer av varningar, skriftlig erinran och skriftlig varning. Den förra är mindre ingripande och kan förklaras som en påminnelse om att det med anställningsavtalet följer vissa skyldigheter. En skriftlig erinran fungerar då som en tillsägelse på grund av ett oacceptabelt beteende. Det är inte någon disciplinär åtgärd eller bestraffning och behöver heller inte förhandlas med fackförbundet, det kan dock vara en god idé ändå.
En skriftlig varning är en disciplinär åtgärd och är därför en mer allvarlig åtgärd än en erinran. En disciplinär åtgärd får endast tas till om det finns stöd i lag eller kollektivavtal och innan en sådan åtgärd får vidtas ska aktuellt fackförbund kontaktas för förhandling.

Vad är en skriftligt erinran

  • En påminnelse om att agera enligt anställningsavtal.
  • Den behöver inte ha stöd i lag.
  • Den behöver inte förhandlas med eventuellt fackförbund.
  • Den utgör inte en disciplinär åtgärd.

Vad är en skriftlig varning

  • Den är mer ingripande än en skriftlig erinran.
  • Den utgör en disciplinär åtgärd.
  • Den kräver stöd i lag.
  • Den ska förhandlas med fackförbundet.
  • Den utgör grund för uppsägning om förändring inte sker.
Hur fungerar det?

När en arbetsgivare upptäcker att en arbetstagare missköter sig kan en skriftlig erinran, eller varning om stöd finns i lag eller kollektivavtal, upprättas. I en sådan bör det först och främst upprepas att det med en anställning följer vissa skyldigheter och ett ansvar. Av en skriftlig erinran/varning bör det även framgå vad som har skett på arbetsplatsen, d.v.s. vad som har ansetts som misskötsamt. Detta bör framgå på ett konkret och sakligt sätt och det bör även motiveras varför beteendet skadar arbetsgivaren.
Det ska vidare framgå vilka konsekvenser som kan bli aktuella om ingen förändring sker, d.v.s. att den anställde riskerar att bli uppsagd. Rör det sig om en erinran är det även viktigt att det framgår att dokumentet inte ska ses som en bestraffning utan endast som en påminnelse om att beteendet som inneburit ett misskötande är oacceptabelt.

När detta dokument är upprättat ska det signeras av arbetsgivaren och sen även av arbetstagaren när dokumentet tilldelas. Att arbetstagaren signerar handlingen innebär endast att den är mottagen, det är alltså inget medgivande eller bekräftande av att vad som framgår i dokumentet stämmer. För att undvika eventuella framtida oklarheter bör båda parter spara en kopia av erinran/varningen.

Länkar

Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet –Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Lag (1982:80) om anställningsskydd –Lag (1982:80) om anställningsskydd –

page.php