SKRIVA BETYG

Det är en praxis på arbetsmarknaden att arbetsgivare utfärdar ett arbetsbetyg om en anställd frågar efter det. Det står dessutom ofta inskrivet i kollektivavtalet. Ett arbetsbetyg är ett dokument som skrivs för att ge arbetstagaren något som styrker vad denna gjort på arbetsplatsen. Handlingen kan sedan användas som referens vid framtida arbetsansökningar, och skickas tillsammans med CV och personligt brev. Men vad som ska inkluderas är inte satt i sten, däremot finns vissa förväntningar på innehåll och skrivelser som tolkas på ett visst sätt

Ett betyg ska vara så objektivt som möjligt, alltså sakligt och korrekt, även om det grundar sig på subjektiva omdömen, såsom vitsord och omdömen. I övrigt består ett betyg av följande delar:

 • Fakta
 • Beskrivning arbetsuppgifter
 • Befattningskrav
 • Vitsord/omdöme
 • Slutsummering
 1. Faktadelen
  Består av personuppgifter, anställningstid, omfattning (heltid eller deltid,), befattning/-ar, eventuella längre tjänstledigheter och orsak till att anställningen upphör.
  Orsaken ska vara klart och tydligt angiven. Till exempel: på egen begäran, på grund av arbetsbrist, konkurs eller t ex avveckling. Står det inget om varför personen har slutat finns det skäl att fråga varför.
 2. Beskrivningen av arbetsuppgifter
  Medarbetarens nivå i organisationen och vilket ansvar och befogenheter som personen haft. Det är den viktigaste informationen tillsammans med vitsorden/omdömet. Det är detta, relevanta erfarenheter och utveckling i jobbet, som nya arbetsgivare tittar efter.
 3. Befattningens krav
  Därefter beskrivs vilka kravs som ställts på i kunskaper, erfarenhet och utbildning och personlighetsmässiga. Det är viktigt att förhålla sig till befattningen (dvs befattningskraven), inte individens faktiska utbildning eller egenskaper. Ibland kan det vara svårt att skilja på detta, eftersom individen alltid sätter sin prägel på ett jobb.Exempel på ord som kan användas: ta ansvar, prioritera, samarbeta, kommunicera, självständighet, omdöme, uthållighet, initiativförmåga, analysförmåga, kontaktförmåga, förmåga att se helheten med mera.Det är de viktigaste yrkesmässiga kompetenskraven och de mest utmärkande personliga egenskaperna som befattningsinnehavaren behöver för att klara jobbet som ska anges – därför ska det beskrivas sakligt och kortfattat.
 4. Vitsorden/omdömet
  Vitsorden/omdömet skrivs utifrån hur medarbetaren levt upp med sina insatser gentemot befattningskraven, såsom:
  Hur bra har medarbetaren skött sig? Och vilka personliga egenskaper ska ges vitsord om, eller förbigås?
  Det är bara arbetsskicklighet som ska bedömas, ej hur länge man varit anställd och en trogen medarbetare.Det kan ibland vara bra att insamla underlag för vitsorden/omdömet från andra för att få en så balanserad och rättvis bild som möjligt. Vitsorden bör utgå från en skala så att man kan jämföra mellan de bästa och de sämsta. Alla i företaget bör använda samma skala och en tregradig skala är tillräcklig. Exempelvis: God, Mycket god och Utmärkt.Man kan också använda följande vanliga uttryck för betygen:

  • med utomordentligt gott resultat
  • med mycket gott resultat
  • med gott resultat
  • till vår fulla belåtenhet
  • till vår belåtenhet
 5. Sammanfattningen
  Den sista delen i betyget blir en totalbedömning. Följande steg är vedertagna skrivelser, och de är följande:
 • Utmärkta/allra bästa rekommendationer …
 • Är det ett nöje att rekommendera …
 • Kan vi rekommendera …
 • Önska lycka till …


Tips för betygsskrivandet

 1. Låt medarbetaren skriva ett utkast kring arbetets innehåll och den roll/de roller personen haft under sin anställningstid.
 2. Utgå från medarbetarens utkast och fyll sedan på med formalia, dvs de förväntade delarna för betyget.
 3. Skriv enkelt: använd korta meningar.
 4. Var ärlig: poängtera goda sidor, nämn medelgoda sidor och utelämna svaga sidor.
 5. Vitsordet/omdömet är en personlig bedömning och kan alltså aldrig bli objektivt, anses vara rätt eller fel skrivet. Ge en ärlig och konstruktiv bild. Utgå från befattningskrav och beskriv hur kraven uppfyllts, undvik alltför kraftiga överord, låt bedömningen stå i relation till anställningstiden.
 6. Arbets-/yrkesskicklighet och samarbetsförmåga ska som regel dokumenteras. Om kommentarer runt dessa områden utelämnas innebär det en negativ bedömning.
 7. Betyget bör avslutas med olika grader av rekommendationer, följande används ofta:
  våra rekommendationer = 25% (under medel)
  våra bästa rekommendationer = 50% (medel)
  våra allra bästa rekommendationer = 75% (över medel)

 8. Betyg till en mindre uppskattad medarbetare, som vi ej kan rekommendera, kan alltid avslutas med att “önska lycka till i framtiden” (= underkänt).

 

page.php