REHABILITERING

Arbetsgivarens ansvar
Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen ansvar och skyldighet att genomföra rehabiliteringsaktiviteter och arbetsanpassningar för medarbetare som drabbats av oförmåga att arbeta eller de som fått nedsattarbetsförmåga pga skada, sjukdom eller annan ohälsa.

Arbetsgivaren måste vidta alla nödvändiga åtgärder så att en medarbetare kan återgå i arbete eller fortsätta sitt arbete för att inte riskera att bli sjuk eller sjukskriven. Arbetsgivarens ansvar sträcker sig dock inte längre än att genomföra åtgärder som syftar till att arbetstagaren ska kunna återgå i arbete hos arbetsgivaren eller arbetsplatsinriktade åtgärder som förbättrar arbetssituationen.

Omfattning
Arbetsgivarens ansvar omfattar all sjukdom, skada och ohälsa som en medarbetare utsätts för. Det behöver inte vara en direkt koppling till arbetet.

Arbetsgivaren ansvarar för alla arbetslivsinriktade insatser som ska leda till att medarbetaren så långt som möjligt ska behålla eller återfå sin arbetsförmåga på arbetsplatsen. I arbetsgivarens ansvar ingår t ex inte att behöva ansvara för en medicinsk insats eller rehabilitering, skapa helt nya arbetsuppgifter eller att behöva utvidga sin verksamhet.

Arbetsgivaren ska främst bekosta rehabiliterande åtgärder som genomförs inom den egna verksamheten. Det är dock inte helt klart i lagen, hur omfattande arbetsgivarens åtgärdsansvar är eller hur stora summor arbetsgivaren är skyldig att stå för.

Beskrivning av rehabilitering och rehabiliteringsplan
Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, social och arbetslivsinriktad art. Arbetslivsinriktad rehabilitering är processen med de insatser och åtgärder som behövs för att den som har drabbats av sjukdom eller skada ska kunna återfå sin arbetsförmåga.

För medarbetare som varit frånvarande från arbetet i minst 30 dagar och kan förväntas vara det i mer än 60 dagar ska en rehabiliteringsplan upprättas. En rehabiliteringsplan ska fungera som ett stöd för både medarbetaren och arbetsgivaren i rehabiliteringsarbetet. Det finns inga formkrav för hur en rehabiliteringsplan ska se ut men den bör utformas på ett sätt som gör det lätt att följa upp rehabiliteringsarbetet. I rehabiliteringsplanen ska det framgå vad som är orsaken till att en rehabilitering behövs, vilka åtgärder som behöver vidtas, vilka eventuella åtgärder som redan gjorts, hur prognosen för återgång i arbetet ser ut samt hur möjligheterna till deltidsarbete eller anpassade arbetsuppgifter ser ut.

Vilka rehabiliteringsåtgärder som kan vara aktuella måste bedömas vid varje enskilt fall beroende på arbetsplatsens storlek, arbetsgivarens resurser och medarbetarens förutsättningar.

En rehabiliteringsplan som är upprättad ska signeras av både chef och medarbetare. Denna ska sedan kontinuerligt följas upp mellan chef och medarbetare, till dess att medarbetaren är tillbaka i arbetet på full tid igen.

Arbetsgivaren ska också på Försäkringskassans begäran och i samråd med medarbetaren, lämna de uppgifter som behövs för att Försäkringskassan ska kunna klarlägga behovet av rehabilitering.

Exempel på arbetsanpassade åtgärder i en rehabiliteringsplan
Arbetsanpassningar är de förändringar som genomförs i arbetet för att underlätta för en medarbetare att komma tillbaka till arbete eller de åtgärder som kan genomföras för att förhindra att en medarbetare blir sjuk pga arbetet:

 • anpassade arbetstider
 • anpassade uppgifter
 • förändring av arbetsinnehåll
 • förändring av ansvar

Varje verksamhet har sina egna förutsättningar som avgör vilka och hur långt arbetsanpassningar kan göras.

Samverkan
I rehabiliteringsarbetet ingår ofta många olika parter förutom chef och medarbetare. Ibland blir försäkringskassan involverade i vissa delar och i andra fall kan fackliga ombud medverka.

En medarbetare är enligt lag skyldiga att lämna upplysningar som är nödvändiga för att arbetsgivaren ska kunna genomföra en rehabiliteringsplan. Vidare är även medarbetaren skyldig att på ett aktivt sätt medverka i sin egen rehabilitering. En bristande medverkan från medarbetarens sida i relevanta aktiviteter och åtgärder, kan arbetsgivarens ansvar och försök vara uppfyllt.

Arbetsgivaren Medarbetaren Försäkringskassan
Lämnar upplysningar till försäkringskassan Lämnar upplysningar till försäkringskassan Lämnar läkarintyg och övriga nödvändiga uppgifter som behövs för rehabiliteringen I vissa fall deltar i rehabiliteringsarbetet med arbetsgivaren, medarbetaren och eventuellt andra parter.
Genomför alla åtgärder och aktiviteter som behövs för rehabiliteringen Medverkar aktivt i de åtgärder/aktiviteter i rehabiliteringsplanen Kallar till avstämningsmöten
Upprättar en rehabiliteringsplan för medarbetarens återgång till arbetet Upprättar rehabiliteringsplan direkt med medarbetaren
Beslutar om rehabiliteringsersättning

 


Kom igång med arbetet i verksamheten:

 • Sätt en plan och mål för rehabiliteringsarbetet – så att alla vet vad som gäller..
 • Gör en ansvarsfördelning för rehabiliteringsarbetet: vem är ansvarig att följa upp sjukfrånvaro på medarbetarnivå, vem kontaktar medarbetare som varit sjuka en längre tid?, vem får bestämma om vilka arbetsanpassningar vi får göra för medarbetare? .
 • Ta reda på vilka i ledande roller som har kompetens inom området?
 • Utbilda de som har personalansvar: vad gäller när medarbetare är sjukskrivna och hur man arbetar med rehabiliteringsarbetet.
 • Sätt upp rutiner för tidiga kontakter med sjukskrivna och medarbetare med återkommande korttidsfrånvaro
 • Skapa rutiner för undersökning av rehabiliteringsbehov och framtagande av planer för återgång i arbete.
 • Sätt rutiner för kontakter med försäkringskassan och andra externa kontaktytor som t ex företagshälsovård – utse vem som är ansvarig för detta.
 • Rutiner för kontroll, uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsarbetet.
 • Vilka ekonomiska resurser finns för rehabiliteringsarbetet? Bestäm vem som är ytterst ansvarig och kan hjälpa/stötta de chefer i verksamheten.
 • Rutin för hur läkarintyg ska hanteras.
page.php