MÅNGFALD – UTVECKLAR VERKSAMHETEN

Genom att arbeta för en ökad mångfald och en god inkludering av samtliga medarbetare på arbetsplatsen så skapas förutsättningar att medarbetare trivs samtidigt som man tillvaratar den kompetens och potential som finns hos alla medarbetare. Olika bakgrund och olika erfarenheter skapar möjligheter och tillgång till ännu mer kunskap och fler perspektiv som kan utveckla verksamheten. Ett medvetet mångfaldhetsarbete ger en hög lojalitet hos medarbetare, en bättre arbetsmiljö och ökar verksamhetens trovärdighet i relation till kunder och omvärld.

Vad innebär mångfald?
Med mångfald menas ofta olikheter när det gäller kön, social tillhörighet, etnisk och kulturell bakgrund, ålder och sexuell läggning, funktionsnedsättning med mera. Mångfald i arbetslivet handlar främst om att utnyttja många olika erfarenheter och kunskaper på arbetsmarknaden.

Arbetsgivarens ansvar
Som arbetsgivare är man skyldig att se till att trakasserier eller diskriminering inte förekommer på arbetsplatsen. Arbetsgivare är skyldiga att bedriva ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering, trakasserier och repressalier samt aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet.

Om arbetsplatsen omfattas av fler än 25 anställda, måste man som arbetsgivare dokumentera sitt arbete kring mångfald. Sätta upp mål för arbetet, undersöka verksamheten och fånga upp risker, göra handlingsplaner samt följa upp dessa.

Diskrimineringslagen
Enligt denna är det förbjudet att missgynna eller trakassera människor på grund av någon av följande sju diskrimineringsgrunder:

 • Kön
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck
 • Etnisk tillhörighet.
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning
 • Ålder

Exempel på diskriminering:

 • Människor med viss etnisk härkomst utestängs från vissa jobb.
 • Personer med funktionshinder får nej på jobbansökningar med motiveringen att arbetsplatsen inte kan anpassas efter deras behov.
 • Någon antas inte passa in i gänget på grund av sin sexuella läggning och sorteras därför ut i en ansökningsprocess.
 • Kvinnor får vissa arbetsuppgifter, och män andra.
 • Regler eller arbetsrutiner stänger ute vissa grupper.

Utifrån lagkrav – ha ett särskilt fokus på detta

 • Säkerställ att rekryteringsprocessen tar hänsyn till mångfald från början till slut.
 • Se till att arbetsmiljön i gruppen är fri från olika krav, möjligheter, eller annat.
 • Se till att alla medarbetare, oavsett kön, har samma förutsättningar till att både få utföra olika roller, arbetsuppgifter och på ett bra sätt.
 • Se till att alla har samma möjligheter till inflytande och ansvar.
 • Säkerställ att ingen missgynnas i samband med föräldraledighet.

Exempel på punkter som främjar att arbetsplatsen blir mer inkluderande:

 • På en inkluderande arbetsplats möts alla nya kollegor med intresse och vänlighet. Bra att tänka på att en positiv nyfikenhet som t ex frågor om religion eller ursprungsland ändå kan upplevas som en känsla av utanförskap eller att vara avvikande.
 • Var medveten om att en funktionsnedsättning inte definierar en människa. Det är även mer rätt att säga någon har en funktionsnedsättning än att säga att någon är funktionshindrad.
 • Arbeta för ett uppmuntrande kultur gällande föräldraskap kombinerat med arbete. Förhindra att könsstereotypa föreställningar får gälla och höras, om vem som är bäst lämpad att ta hand om t ex sjuka barn eller olika förväntningar om hur länge kvinnor eller män bör vara föräldralediga. Anpassa arbetstider, möten, befordringar och föräldraledighet så långt som möjligt att passa alla.
 • Använd gärna könsneutrala ord för relationer, såsom parter och sambo, än flick- och pojkvän, maka eller make när man pratar om / eller frågar om kollegors familjeförhållanden.
 • Säg gärna ”alla, oavsett kön” snarare än ”kvinnor och män” – eftersom inte alla identifierar sig som endera.


Förebygg och förhindra diskriminering genom:

 • Undersök om det finns risker för diskriminering, trakasserier eller repressalier eller andra hinder för allas lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen.
 • Analysera orsakerna till identifierade risker och hinder.
 • Företa de åtgärder som krävs för att motverka diskriminering, trakasserier och repressalier och främja lika rättigheter och möjligheter.
 • Följ upp och utvärdera arbetet.
 • Skapa rutiner mot trakasserier och diskriminering och gör dem synliga för alla.
 • Informera nyanställda om arbetet för lika rättigheter och möjligheter.
 • Se till att utbildning om diskriminering finns i ledarskapsutbildningar och annan kompetensutveckling.

 


Tips på jämställdhetsfrågor att arbeta med

 • Jämställd ledning
  Med både kvinnor och män som chefer ökar chansen till bra jämställdhetsarbete. Uppmuntra därför båda könen att ta utökat ansvar och bli chefer, till exempel vid utvecklingssamtalen. Erbjud alla samma möjlighet till kompetensutveckling.
 • Var en bra förebild, som chef
  Du som chef är bästa förebilden, vabba och ta ut föräldraledighet, delegera ditt ansvar när du tar ledigt, visa att det går bra att kombinera jobb och familj.
 • Fixa löneskillnader
  Gör årligen en analys över löneskillnader så skevheter upptäcks, dvs om det någonstans betalas olika lön beroende på kön och rätta till detta. Även förmåner som arbetskläder, tjänstemobil eller annat, ska vara jämställda.
 • Tydliga utvecklingsvägar för alla
  Gör alla utvecklingsvägar/roller i butiken synliga och lättillgängliga för alla – så att alla har samma förutsättningar till nya roller och arbetsuppgifter.
 • Föräldravänlig arbetsmiljö
  Om möjligt, planera möten på tider som inte krockar med hämtning och lämning av barn. Så långt det går låt medarbetare ha visst inflytande över arbetstiden så att livspusslet går att få ihop. Fråga både kvinnor och män om hur de vill utnyttja sin rätt till föräldraledighet.
 • Rekrytera rätt
  Sträva alltid att ha slutkandidater av båda kön när du rekryterar och basera alltid rekryteringen på kompetens, det vill säga utan att styras av fördomar. Aldrig under en anställningsintervju ställa frågan om någon är eller hoppas bli gravid.
page.php