ATT INTRODUCERA NYA MEDARBETARE

Vikten av en god introduktion

Introduktionen av nya medarbetare, även kallat onboarding, är en avgörande process för att skapa en positiv medarbetarupplevelse. Introduktionsprocessen startar redan vid det första mötet eller intervjutillfället och fortsätter genom hela rekryteringsprocessen, till signering av ett anställningsavtal och slutligen till det att medarbetaren har sin första arbetsdag och introduceras till arbetet. Genom hela introduktionsprocessen samlar medarbetaren på sig en massa intryck som påverkar uppfattningen om butiken som arbetsplats och arbetsgivare i stort.

Syftet med en god introduktionsprocess bör vara att snabbt få in en nyanställd i arbetet och samtidigt som man vill ge en bra känsla från butikens sida. En framgångsrik introduktion skapar engagerade, välmående och produktiva medarbetare.

Introduktionsprocessen – viktiga steg
 • Förbered inför första dagen. Utse en ansvarig för nyanställd/-a och denna ska vara närmaste kontakten under hela introduktionen. Förbered och ha klart praktiska saker till första arbetsdagen såsom arbetskläder, nycklar, passerkort etc.
 • Ha en plan/schema för vad som ska hända under första dagen, veckan och månaderna. Sätt upp ett schema för vad som händer, vilka tider som gäller och vem/vilka medarbetaren ska gå bredvid/arbeta tillsammans med
 • Ge information om vem som ska besvara praktiska frågor kring anställningen, som t ex frågor om schema, lön, tidrapportering, sjukfrånvaro mm.
 • Meddela förväntningarna på medarbetaren, vilken tid som är avsatt för upplärningen och hur snabbt eller när ni förväntar er att personen är fullärd alternativt klarar av arbetet. Tydligheten i tidigt skede minskar risken för missförstånd och ökar chanserna till positiv leverans snabbare.
 • Följ upp. Under hela introduktionsprocessen är det viktigt att man följer upp/har avstämningar för att lyssna in hur det går, om det finns något som missats och eller måste justeras. Efter introduktionen är gjord är det också viktigt att ha en uppföljning kring hur medarbetaren upplevt introduktionstiden och det finns/fanns brister i den. Det är ett bra tillfälle att få feedback för att göra introduktionen ännu bättre.
 • Informera alla på arbetsplatsen om när nya kollegor/medarbetare börjar. För att välkomna nya medarbetare på bästa sätt är det viktigt att resten av alla i verksamheten blir informerade om att det kommer en ny kolla och vilken dag medarbetaren börjar.
En bra början blir en bra förutsättning

Som ny på jobbet är det vanligt att känna sig osäker, ensam och belastad av all information och alla nya intryck. En genomtänkt introduktion med olika insatser kan minska osäkerhet eller onödig stress och skapa en trygg situation både för den nyanställde och övrig omgivning i verksamheten.

Den som får en bra introduktion:

 • Känner sig välkommen och uppskattad
 • Kommer snabbt in i jobbet och förstår sin roll och uppgift
 • Kan tidigt använda sin kompetens på ett bra sätt
 • Blir trygg och bekväm i arbetsgruppen och vet vem den kan fråga
 • Vågar ställa frågor
 • Kommer sannolikt inte sluta i förtid


Några tips för en lyckad introduktion av nya medarbetare

 • Håll kontakt mellan tiden av avtalsskrivandet och första arbetsdagen
  Håll gärna i gång kontakten innan medarbetaren har sin första arbetsdag för att hålla upp engagemanget och motivationen. Någon/några veckor innan start kan det vara passande att skicka någon information eller välkomstmaterial så personen känner sig förberedd inför den första arbetsdagen. Det kan handla om rutiner, arbetstider, eller annan relevant information för tjänsten.
 • Påbörja praktiska arrangemang i tid
  Beställ/se till att det beställs eller finns allt praktiskt på plats inför första arbetsdagen. Gör gärna en checklista på allt som måste vara klart. Det kan även vara uppskattat att ha förberett något särskilt inför första dagen, t ex informationsmaterial, gemensam fika eller dyl.
 • Gör en introduktionsplan
  Den första perioden bör vara genomtänkt och planerad. Vilka är delaktiga i introduktionen, vilka ska medarbetaren arbeta brevid för att komma in i arbetet osv. Vilka tider/dagar ska olika saker göras. Boka in genomgång av rutiner, möten med vissa kollegor eller chefer som kan beskriva arbetet på bästa sätt.
 • Ordentlig presentation
  Det är uppskattat och viktigt att en ny medarbetare känner sig välkommen. Informera alla kollegor i god tid innan.
 • Avstämningsmöten
  Avsätt tid för den nya medarbetaren den första tiden, boka in avstämningsmöten för att följa upp att det går bra. Be gärna om återkoppling hur medarbetaren ser på introduktionen, så man kan ytterligare kan göra det bättre.

 

Stöddokument

Introduktionsplanering

Länkar

En bra introduktion i arbetet är ett sätt att uppfylla arbetsmiljölagen s (AML 3:3) krav: “ Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet.”

Se AFS om systematiskt arbetsmiljöarbeteSystematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter – Arbetsmiljöverket (av.se)

page.php