ARBETSMILJÖ

Arbetsmiljön på arbetsplatsen är ett brett begrepp och omfattar allt som påverkar medarbetare i deras arbete – allt från fysiska, sociala till organisatoriska faktorer. Varje arbetsgivare har till ansvar att se till att alla medarbetare har en god arbetsmiljö och kan göra sitt jobb utan risk för olycksfall och ohälsa.

Eftersom arbetsmiljöområdet är allomfattande och förknippat med både lagkrav och många skyldigheter för chef/ledare – finns nedan en summering av de viktigaste delarna för det dagliga arbetsmiljöarbetet att känna till.

Regelverk

De regelverk inom arbetsmiljöområdet som ställer krav på arbetsgivaren är främst följande:

 • Arbetsmiljölagen
 • Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS)
 • Lagar inom arbetsmiljöområdet (ex diskrimineringslagen, jämställdhetslagen m fl)
 • Kollektivavtalet (kollektivavtalet för Handelsanställdas förbund)
 • Butikens eventuella egna arbetsmiljöhandbok

 

Viktiga förutsättningar för arbetsmiljöarbetet


Samverkan

Arbetsgivare och arbetstagare har olika ansvar och delaktighet inom arbetsmiljöområdet, men det gemensamma arbetet och fokuset för arbetsmiljön brukar kallas samverkan. Och just samverkan är en förutsättning för att arbetsmiljön ska bli så bra som möjligt.

Ansvar som chef/ledare
Arbetsgivaren, dvs den högsta ledningen är ytterst ansvarig för arbetsmiljön i butiken. Högsta ledning/chef har sällan full överblick hur arbetet utförs inom alla delar i verksamheten och måste därför fördela det praktiska och dagliga arbetsmiljöarbetet till chefer/ledare som är närmre verksamheten och medarbetare.  Detta görs genom en s k delegering, dvs förflyttning av arbetsmiljöarbetet från högsta ledning till chefer/ledare närmre verksamheten.

Medarbetares ansvar
Det är viktigt att alla på en arbetsplats känner till sitt eget ansvar och är delaktiga i arbetsmiljöarbetet eftersom tillsammans är vi varandras arbetsmiljö. Medarbetaren har ett visst arbetsmiljöansvar, det innebär bland annat om att följa de policies och regler kring arbetsmiljön som butiken har, följa instruktioner för arbetet, använda eventuell skyddsutrustning samt att slå larm om de upptäcker fel eller väsentliga brister inom arbetsmiljön. Allra främst handlar medarbetares ansvar om att man tillsammans ska strävar efter att bidra så att arbetsmiljön blir positiv på en arbetsplats, det kan räcka med att vara en positiv kollega och medarbetare i butiken. Även kunderna ska kunna uppleva att butiken har en trevlig och god arbetsmiljö.

Skyddsombud
På alla arbetsplatser med fler än fem (5) anställda måste ett skyddsombud utses. Det görs antingen direkt via den lokala fackliga klubben eller via medarbetarna.

Skyddsombudet har inget direkt arbetsmiljöansvar, utan representerar arbetstagarna i förhållande till arbetsgivaren när det gäller arbetsmiljön. I skyddsombudet roll ingår att vara en länk mellan ledning och medarbetare samt att bevaka att arbetsgivaren följer arbetsmiljölagen, övriga regelverk samt verksamhetens policies och instruktioner för arbetsmiljön.

Delegering
Eftersom högsta ledning ej kan överblicka allt arbetsmiljöarbete så överlämnas ansvar för att arbeta med arbetsmiljöområdet till chefer/ledare som är närmre verksamheten och medarbetarna. Detta kallas formellt för delegering och det är ej en överlämning av det yttersta arbetsmiljöansvaret utan enbart en överlämning av ansvaret att arbeta med arbetsmiljöfrågorna. En VD, Handlare, högsta chef kan aldrig friskriva sig det yttersta formella ansvaret för arbetsmiljön.

En delegering görs skriftligen från högsta ledning till närmaste och nästa nivå av ledningspersoner. Och detta kan enbart göras om vederbörande mottagare har tillräcklig kunskap, befogenhet och ansvar för att kunna bedriva arbete med arbetsmiljöfrågorna.

 Systematiskt arbetsmiljöarbete
Enligt en tvingande föreskrift från Arbetsmiljöverket ska alla arbetsgivare bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det innebär att metodiskt kartlägga, åtgärda och följa upp såväl fysiska som psykosociala arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen. Chefer/ledare är skyldiga att kontinuerligt undersöka och kontrollera arbetsmiljön för att se vilka risker som finns och även åtgärda dessa, därtill ska de arbetsgivare som har fler än 10 anställda dokumentera arbetet. Arbetet består i grunden av fyra steg som ska genomföras årligen:

 1. Undersökning av verksamheten
  Undersöka de riskfaktorer och orsaker till olyckor eller missförhållanden. Vid betydande risker ska undersökningen ske redan på planeringsstadiet. Undersökningen bör ske kontinuerligt och tillsammans med skyddsombud (arbetsmiljöombud). Det underlättar att planera arbetsmiljöarbetet med hjälp av en årsplanering eller ett årshjul.
 2. Bedömning av de risker som synliggjorts vid undersökningen
  Vid förändringar utöver verksamhetens dagliga verksamhet ska alltid riskbedömningar genomföras. Bedöm allvarlighetsgraden med riskerna:
  Hur sannolikt är det att ohälsa eller olycksfall uppstår?
  Hur svåra blir konsekvenserna?
 1. Åtgärder för att minska riskerna
  Omfattande eller djupgående risker bör prioriteras. Ha gärna en skriftlig handlingsplan där det framgår vem eller vilka som ska åtgärda ”vad” och ”när”.
 1. Kontroll att åtgärderna faktiskt har bidragit till en bättre arbetsmiljö
  Följ upp och analysera om åtgärderna har verkan och dokumentera det systematiska arbetsmiljöarbetet.

 

Exempel på kritiska arbetsmiljöfrågor för butiksmiljön

Vanliga riskfaktorer i butikens arbetsmiljö

 • Stressbelastning
 • Ensidigt upprepat arbete
 • Tunga lyft
 • Utsatthet, rån och hot

Vad gäller vid arbetsskador, tillbud och olyckor

 • All ohälsa, alla olycksfall och allvarliga tillbud ska utredas.
 • Arbetsskador ska anmälas till försäkringskassan.
 • Allvarliga olyckor ska genast anmälas till arbetsmiljöverket
 • Årlig sammanställning över sjukfrånvaro och personalomsättning
 • Årlig sammanställning måste göras över olyckor och tillbud

Utbildning
Chefer/ledare i butik bör ta del av en kurs/utbildning inom arbetsmiljöområdet som riktar sig till dagliga ledare med personalansvar. Dessa finns att genomföra via web eller på kursplatser. Både Handelsförbundet och Arbetsmiljöverket har lämpliga utbildningar – utöver en mängd privata aktörer på marknaden.

TIPS INOM OMRÅDET

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

 • Låt samtliga chefer med personalansvar gå en utbildning för chefer/ledare
 • Gör en delegering av arbetsmiljöarbetet till de som är närmre verksamheten
 • Dokumentera och spara delegeringsunderlagen
 • Utse ett skyddsombud om det är en personalgrupp på fler än 5 personer
 • Låt skyddsombud få en utbildning
 • Gör en årlig skyddsgenomgång tillsammans med skyddsombud
 • Dokumentera risker och åtgärder
 • Genomför förändringar/förbättringar
 • Följ upp efter en tid
 • Spara all dokumentation på ett lämpligt och lättillgängligt ställe
 • Vid nytt år … genomför ny skyddsgenomgång … och följ upp

 


Gör arbetsmiljöarbetet som en vardaglig rutin

 • Arbetsmiljöarbetet är en ständigt pågående process. Det är därför viktigt att göra det till en del av det löpande arbetet i butiken för att hålla frågan levande.
 • Så snart en förändring görs i organisationen eller i arbetssätten ska en bedömning göras hur arbetsmiljön påverkas. Detta görs i samarbete med Skyddsombudet.
 • Lägg in frågor om arbetsmiljö i utvecklingssamtalet, exempelvis hur medarbetare ser på samarbete, sociala relationer, resurser, stress , hur arbetet organiseras och fysiska förutsättningar.
 • Ha arbetsmiljö som en fast punkt på agendan i samband med arbetsplatsträffar, möten eller motsvarande.
 • Uppmuntra medarbetare att påtala brister i arbetsmiljön eller komma med idéer om hur ni ytterligare kan utveckla den. Belöna eller på annat sätt uppmärksamma idéer som genomförs.
 • Se till att informationen från de grupper som särskilt arbetar med arbetsmiljön (arbetsmiljökommittten/skyddskommitten, skyddsombud eller motsvarande) görs tillgänglig för alla.
 • I samband med budget är det bra att avsätta utrymme för åtgärder knutna till arbetsmiljön.
 • Avsluta gärna möten med det som varit mest positivt den här veckan/månaden. Det ger en positiv känsla när ni går ut och tar tag i era uppgifter igen.
 • Om det genomförs medarbetarundersökningar är arbetsmiljö ur olika aspekter ett självklart område som ska belysas. Glöm ej bort att resultaten ska tas om hand, återkopplas och leda till handling.

 


Statistik och exempel från verkligheten

Arbetsmiljöverkets statistik visar att omkring 200 arbetsplatsolyckor sker bland unga sommarjobbare. Flest olyckor sker inom handel, restaurang och omsorg.

De faktorer som främst orsakar arbetsolyckor på sommarjobb, är framför allt truckar och människor. Andra exempel är tunga lyft som leder till belastningsskador, eller förlorad kontroll av utrustning och verktyg som till exempel knivar.

För att förhindra arbetsplatsolyckor

–        Väl genomtänkt introduktion

–        Genomgång av instruktioner och regler

–        Genomgång av arbetsmoment och belastningsergonomi

–        Rotering av arbetsuppgifter

–        Regelbundenhet av raster och återhämning

 

 

Länkar

Arbetsmiljölagen (AML) – Arbetsmiljölagen – Arbetsmiljöverket (av.se)

Föreskrifter (AFS) Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) består av föreskrifter – Föreskrifter – Arbetsmiljöverket (av.se)

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) – Organisatorisk och social arbetsmiljö, föreskrifter, AFS 2015:4 (arbetsmiljoforum.se)

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) – Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter – Arbetsmiljöverket (av.se)

Arbetstidslagen (ATL) – Arbetstidslag (1982:673) | Lagen.nu

Diskrimineringslag (2008:567) –  – Diskrimineringslag (2008:567) | Lagen.nu

Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (Förtroendemannalagen) – Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen | Lagen.nu

page.php